Senast uppdaterad: 10/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skolpsykolog


Skolpsykolog

 

Psykologer i förskola och skola

Legitimerade psykologer har en 5-årig universitetsutbildning och gör därutöver ett års handledd praktiktjänstgöring. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Psykologers kunskap har sin tyngdpunkt i utvecklingspsykologi och samspelet mellan människor i familj, grupper och organisationer. Många psykologer har vidareutbildningar inom olika områden.
Samtal är psykologens viktigaste verktyg i allt stödjande arbete, också när det gäller utredning och behandling.

Vilka möter vi?
• Pedagoger i förskola och skola som dagligen möter en brokig mångfald av barn och elever. Varje barns behov skall tillgodoses utifrån dess unika förutsättningar. För somliga barn uppstår svårigheter i mötet med förskolan eller skolan när barnets behov och de krav som lärandemiljön och organisationen ställer på dem inte stämmer överens.
• Barn och föräldrar i svårigheter, som behöver hjälp i sin kontakt med förskolan/skolan
• Ledningspersonal som har ansvaret att leda och organisera det elev-stödjande arbetet både vad gäller förebyggande och åtgärdsinriktade insatser.
• Skolhälsovårdspersonal, kuratorer och specialpedagoger som ingår i den nya elevhälsan är också viktiga samarbetspartners.
Psykologen kan vara anställd på olika nivåer och ha olika uppdrag på alla nivåer i förskolans och skolans organisation.

Vad gör vi?
• Handleder och ger konsultation
I kartläggande och stödjande samtal med pedagogerna bidrar psykologen med specialistkunskaper och en helhetssyn på barnet med dess förutsättningar, livssituation och faktorer i förskolan/skolan. Ökad förståelse för det enskilda barnet och därmed genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för barn i svårigheter.
• Utreder och bedömer barn
för att förtydliga elevens behov i skolan. Den psykologiska utredningen berör barnets kognitiva och sociala utveckling samt den arbetsmiljö som barnet vistas i. Utredningen åtföljs alltid av en samplanering med föräldrar och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder.
• Behandlar skolrelaterade problem genom
- stödsamtal med elever och föräldrar,
- krisstöd och konfliktlösning enskilt eller i grupp på alla nivåer,
- samrådsmöten med barnets nätverk av vuxna personer.
• Utvecklar verksamheten i förskola och skola genom
- fortbildning
- handledning till ledningspersonal
- utvecklingsarbete på ledningsnivå
- utvärdering

Kärnan i psykologens verksamhet är barnet, dess utveckling, behov och lärande. Pedagoger har samma uppdrag och blir därför psykologens viktigaste samarbetspartners. Psykologens arbete erbjuder dem ökad kunskap, hopp och utvecklingsmöjligheter.


Genvägen