Senast uppdaterad: 09/30/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skolsköterskor


Elevhälsans medicinska insats 

Skolsköterskorna och skolläkaren utgör den medicinska insatsen i Elevhälsan.

Vi kan bland annat ge hjälp och råd om:

- de medicinska frågorna i skolan
- hälsosamma levnadsvanor
- sömn, kost och motion
- samlevnad och sex
- tobak, alkohol och droger
- kroppen, tillväxt och utveckling
- hälsa och lärande

Hälsosamtal

Vi erbjuder hälsobesök med hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och första året på gymnasiet. I hälsosamtalet får elever möjlighet att prata om sin situation, det kan handla om lärande, trivsel, relationer, livsstil, hälsoproblem mm. Vi samtalar också om hälsosamma levnadsvanor och vad som kan underlätta för en så bra skolgång som möjligt.

Inför hälsobesöket får vårdnadshavare fylla i ett frågeformulär

  • Hälsouppgift

Som underlag i hälsosamtalen används hälsofrågor som eleven får svara på. Med vårdnadshavares samtycke registreras svaren avidentifierade i en databas, vilket ger värdefull statistik i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Vaccination

Vi erbjuder vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet för barn. 

Årskurs två: Mässling, påssjuka och röda hund.
Årskurs fem: Livmoderhalscancer (endast flickor).
Årskurs åtta: Difteri, Stelkramp och kikhosta. 

Komplettering av vaccinationer kan också ske vid andra tillfällen.

Innan vaccination behöver skolsköterskan ett skrifligt medgivande från vårdnadshavare.

Vi har öppen mottagning för rådgivning i olika frågor som rör hälsa och lärande. Dagar och tider varierar på de olika skolorna.

Tid till skolläkare erbjuds vid behov vid skolrelaterade hälsofrågor. 


Länkar


Genvägen