Senast uppdaterad: 10/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lärvux, särskild utbildning för vuxna


Lärvux

Särskild utbildning för vuxna är en frivillig och kostnadsfri skolform för dig som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningen ska stärka den studerandes ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja personlig utveckling.

Pedagogik

Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. Eleverna planerar studierna tillsammans med lärare och studie-yrkesvägledare. Individuella studieplaner upprättas där dina förutsättningar avgör hur kursens upplägg och genomförande ska ske. Undervisningen sker i liten grupp, och eleven studerar i egen takt. Som elev kan du läsa en eller två gånger i veckan. Det går också att läsa flera kurser samtidigt. Vi använder oss av anpassade läromedel, lättlästa böcker, tidningar, datorer, i-pad, talsyntes, ljudböcker och andra kommunikationsstödjande läromedel.

Kurser och Nivåer 

  • Grundsärskolenivå samt träningsskolenivå
  • Gymnasiesärskolenivå
  • Kurser för dig med en förvärvad hjärnskada

Mål

  • Vi vill ge dig nya kunskaper som bygger på vad eleven tidigare lärt sig i skolan.
  • Utbildningen ska ge eleven kunskaper som kan behövas för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier.

När kan man börja?

Tillgången på platser avgör när du kan påbörja utbildningen.

Betyg

Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg.

Vill du veta mer?

Skolverket har mer information om Lärvux, särskild utbildning för vuxna ��ppnas i nytt f��nster på sin hemsida.

För mer information om kurser ansökan och antagning

kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Christin Larsson
Studievägledare
Lärcentrum
Arbetsmarknadsenheten
Bodens kommun
Telefon:  0921-627 01
Besöksadress: Garnisonsgatan 21


Genvägen