Senast uppdaterad: 03/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Arvode och ersättning


Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet och kostnadsersättningen. Inkomst och tillgångar avgör om huvudmannen eller kommunen ska betala ersättningen till gode mannen. Om den beskattningsbara inkomsten år 2017 överstiger 118 720 kronor eller om det finns mer än 89 600 kr i tillgångar får huvudmannen betala hela eller delar av arvodet till god man och förvaltare. Gränserna för inkomst och behållning förändras varje år.

Arvodesbeslut
Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndarnämnden. Det gäller både arvodets och ersättningens storlek och vem som ska betala. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från uppdragets omfattning och den redovisning som finns i årsräkning och redogörelse. En ställföreträdare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand. Överförmyndarnämnden har beslutat om en riktlinje för arvodessättning, se länk.

Huvudman som betalar arvode är arbetsgivare
Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvode till god man eller förvaltare blir denne i lagens mening arbetsgivare åt ställföreträdaren. Därför ska skatt och sociala avgifter ska betalas till huvudmannens skattekonto och en förenklad arbetsgivardeklaration ska lämnas in. Se www.skatteverket.seÖppnas i nytt fönster för mer information, sökord god man.

Huvudman med ansträngd ekonomi
Arvodeskostnaden kan kompenseras vid Kronofogdens beräkning av huvudmannens förbehållsbelopp i samband med utmätning på inkomst eller vid skuldsanering. Huvudmannen kan ha rätt till handikappersättning från försäkringskassan som ersätter arvodeskostnaden. Personer som betalar omsorgsavgift för hemtjänst eller äldreboende kan i vissa fall kompenseras för sin arvodeskostnad. Undersök  huvudmannens möjligheter att kompenseras för sin arvodeskostnad.


Genvägen