Senast uppdaterad: 12/14/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Checklista


Att göra snarast när du fått förordnande som god man till ensamkommande

 • Ta reda på HVB-boendets rutiner och hur ni kan samverka
 • Träffa barnet för ett första samtal – med tolk, berätta om ditt uppdrag, andras ansvar, vad som kommer att hända närmaste tiden. Ta reda på barnets omedelbara behov.
 • Ansök om dagersättning hos Migrationsverket. Vid angeläget behov – vinterkläder, handikapputrustning osv – ansök om särskilt bidrag.
 • Lämna förteckning till överförmyndaren. I förekommande fall en ansökan om befrielse från årlig redovisning om barnet saknar tillgångar.
 • Berätta vem barnet kan vända sig tillför att få hjälp att läsa sin post. OBS! post ställt till barnet får endast öppnas av barnet själv.
 • Se till att barnet skrivs in i skolan. Lämna dina kontaktuppgifter.
 • Se till att barnet får tid för hälsoundersökning.
 • Följ alltid med barnet vid första besöket hos asylhälsan, tandläkare och optiker, därefter vid behov.

Att göra i övrigt

 • Ha regelbunden kontakt med barnet.
 • Var med barnet på besök hos Migrationsverket, socialtjänsten, offentligt biträde m fl.
 • Bevaka att barnet får det stöd och den hjälp som barnet är i behov av. Ex kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.
 • Förvalta och besluta om barnets tillgångar – dagersättning, studiestöd.
 • Företräd barnet om denne utsatts för eller begått brott
 • Informera Överförmyndaren och socialtjänsten om barnets föräldrar har kommit till Sverige.
 • Informera barnet om/när uppdraget avslutas.
 • Meddela överförmyndaren förändringar som kan påverka ditt uppdrag.

 Att göra under asylprocessen

 • Informera barnet om asylprocessen och olika möten hos myndigheter.
 • Ansvara för att ansökan om uppehållstillstånd görs och bekräfta i förekommande fall barnets asylansökan.
 • Var alltid med vid möten hos det offentliga biträdet, vid Migrationsverkets informations- och asylutredningssamtal och när beslut meddelas.
 • Prata med barnet om rätten att överklaga beslut och om barnet vill återvända till sitt hemland eller stanna i Sverige.

Att göra vid avslag

 • Prata med barnet om rätten att överklaga beslut och om möjligheten att förklara sig nöjd med beslutet och konsekvenserna av detta.
 • Hjälp barnet att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och i nästa steg Migrationsöverdomstolen om barnet så önskar.
 • Ansök om verkställighetshinder om nya omständigheter framkommit efter det att Migrationsdomstolen fastställt Migrationsverkets beslut och Migrationsöverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd.

Att göra inför att barnet fyller 18 år

 • Samtala om framtiden
 • Om behov finns, hjälp barnet att ansöka om fortsatt vård innan 18-årsdagen

Att göra efter permanent uppehållstillstånd

 • Du kvarstår som god man tills särskilt förordnad vårdnadshavare är tillsatt.
 • Underrätta alla berörda om beslutet.
 • Ansök vid behov om försörjningsstöd – under 16 år.
 • Ansök om studiebidrag hos CSN – över 16 år.
 • Ordna uppehållstillståndskort - UT-kort - hos Migrationsverket.
 • Återlämna LMA-kort, som visar att barnet är asylsökande och har rätt att vistas i Sverige under väntetiden. Töm Migrationsverkets kortkonto senast en månad efter beslut.
 • Folkbokför barnet och beställ id-kort för barnet hos Skatteverket.
 • Registrera barnet hos försäkringskassan.
 • Öppna bankkonto åt barnet.
 • Ansök om främlingspass vid önskemål.
 • Bevaka att socialtjänsten ansöker om särskilt förordnad vårdnadshavare hos Tingsrätten

Genvägen