Senast uppdaterad: 10/02/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vill du bli god man?


Gör en insats för att hjälpa en medmänniska!

Du som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig, är myndig och inte själv har förvaltare" (11 kap 12§ Föräldrabalken) har möjlighet att bli god man eller förvaltare och hjälpa en annan människa att bevaka sina intressen och sköta sin ekonomi. Uppdraget är lärorikt och meningsfullt.

I Boden finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare  - förmyndare, god man eller förvaltare. De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag. Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Uppdrag som förordnad förmyndare, god man eller förvaltare utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

God man eller förvaltare för vuxna

Det finns tre olika delar som kan ingå i ett uppdrag som god man eller förvaltare - bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt innebär att ställföreträdaren ska se till att den enskildes rättigheter i samhället respekteras och hjälper till att bevaka detta. Ställföreträdaren kan exempelvis ansöka om stödinsatser från socialförvaltningen, bidrag som huvudmannen har rätt till och överklaga beslut samt hjälpa till vid exempelvis arv, försäljning eller köp av bostad, förhandling om avbetalningsplaner eller ansökan om skuldsanering.

Förvalta egendom innebär bland annat att ställföreträdaren tar hand om inkomsten, ser till att räkningar blir betalda, lämnar fickpengar och sköter om tillgångar på banken. Huvudmannens ekonomi ska redovisas en gång per år till överförmyndarnämnden.

Sörja för person innebär att ställföreträdaren gör regelbundna besök för att veta hur vardagen fungerar. Ställföreträdaren ska bevaka att den enskilde får nytta av sina tillgångar, får den omvårdnad som behövs och får möjlighet till en meningsfull fritid.

Som god man har du ett ansvar gentemot din huvudman att om det är möjligt med hänsyn till huvudmannens tillstånd inhämta hans eller hennes samtycke innan du vidtar andra åtgärder än att betala löpande utgifter.

God man för ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd här, ensamkommande barn, skall skyndsamt kunna förses med en god man som träder i både barnets förmyndares och vårdnadshavares ställe. Om barnet därefter beviljas uppehållstillstånd, skall den gode mannen ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Godmanskapet för ensamkommande barn syftar till att gode mannen som barnets ställföreträdare skall utgöra det nav kring vilket barnets alla angelägenheter samordnas. Den som är god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Gode mannen ansvarar dock inte för den dagliga omvårdnaden av barnet. Socialtjänsten ansvarar för att placera barnet på ett lämpligt boende för ensamkommande barn eller i familjehem.

Godmanskapet är en tillfällig lösning av barnets behov av ställföreträdare i avvaktan på att beslut fattas om barnets ansökan om uppehållstillstånd. Därefter skall socialnämnden utreda frågan om barnet skall förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Lämna in en intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli god man ska du börja med att lämna in en intresseanmälan tillsammans med ett lämplighetsintyg. Det senare undertecknat av två oberoende personer. Blanketterna hittar du här på sidan till vänster. Ifylld intresseanmälan och lämplighetsintyg skickas till
Överförmyndarnämnden, Bodens kommun, 961 86 Boden.

Överförmyndarnämnden kontrollerar hos Kronofogden, i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och hos socialtjänsten att det inte framkommer uppgifter som tyder på att du skulle vara olämplig för uppdraget som ställföreträdare. Om du blir aktuell för ett uppdrag kommer du att bli kallad till ett informationsmöte där du får veta mer om vad uppdraget innebär.

Om du har frågor kan du kontakta överförmyndarenheten.

Välkommen med din intresseanmälan!


Genvägen