Senast uppdaterad: 01/23/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Undantag från renhållningsföreskrifterna


Du som har ett fritidshus eller en permanentbostad som inte nyttjas kan begära om uppehåll/undantag från renhållningsföreskrifterna��ppnas i nytt f��nster. I blankettportalen ��ppnas i nytt f��nsterhittar du blankett för ansökan/anmälan.

Begäran om uppehåll/befrielse ska lämnas in till miljö- och byggnämnden senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före 15 april för fritidshus. Uppehållet gäller i max ett år från datum i beslut. Beviljad befrielse gäller i högst fem år, normalt 3 år.

Om du vill hemkompostera matavfall ska detta skriftligen anmälas till miljö- och byggnämnden. Läs mer om detta här nedan.

Vad kostar det?

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av din begäran om uppehåll/befrielse. För befrielse och hemkompostering av matavfall är det 1 timmes handläggning och för uppehåll 0,5 tim. Avgiften tas ut även om beskedet/beslutet blir negativt. År 2018 är avgiften 939 kr/timme.

Uppehåll i avfallshämtning, fastigheten nyttjas inte

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fem månader.

Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan medges om fastigheten inte alls kommer att nyttjas under hela hämtningsperioden vecka 20 – vecka 43.

Befrielse från avfallshämtning, fastigheten nyttjas

De som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön, kan om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall och avloppsslam till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Hemkompostering av matavfall

Hemkompostering av matavfall kan medges om det sker på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i behållare som är säker mot skadedjur, råttor m.m. och fastigheten ska ge utrymme för användning av erhållen kompost.

Grundavgiften måste man betala

Blir man beviljad uppehåll/befrielse från avfallshämtning måste man ändå betala en grundavgift för sitt avfall, det är bara hämtningsavgiften samt behandlingsavgiften man blir befriad från.


Slamtömning

Tömning av slam från slutna tankar och från slamavskiljare ska ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.

Utökat intervall för tömning av slam till vartannat år kan beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden. Slamavskiljaren/tanken ska vara dimensionerad och belastad så att ett längre tömningsintervall kan ske utan att anläggningens funktion äventyras och utan att det blir olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan om förlängt tömningsintervall ska vara inlämnad till miljö- och byggnämnden senast den 1 maj det år ansökan avser. Beslut för utökat intervall för tömning till vartannat år gäller i högst fem år.

Befrielse från kommunal tömning av slamavskiljare/slutna tankar kan beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden. En förutsättning för ett medgivande är att fastighetsägaren kan visa att slammet omhändertas på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår och att slammets näringsinnehåll kommer till nytta vid odling eller på annat sätt. Ansökan ska tillsändas miljö- och byggnämnden och innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och omhändertagandet. Beviljad befrielse gäller i högst fem år från datum i beslut.


Kontakta Samhällsbyggnadskontoret om du har frågor
Expeditionen tel. 0921-622 56
sbk@boden.se


Genvägen