Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Köldmedier


Krav på läckagekontroll, registerföring och årlig rapportering

Fluorerade växthusgaser, köldmedier, används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Om du i din yrkesverksamhet har en anläggning innehållandes köldmedier har du ett antal skyldigheter, bland annat följande:

  • du ska se till att samtliga aggregat i anläggningen kontrolleras regelbundet för läckage av ett certifierat kylserviceföretag.
  • du ska lämna in en rapport som bland annat omfattar resultatet av de läckagekontroller som har gjorts under året till miljö- och byggnämnden senast den 31 mars året efter
  • du ska föra register över bland annat resultatet av de kontroller som genomförs, vilken gas samt mängd som ingår i utrustningen, de mängder som installerats och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande
  • om du ska installera eller konvertera utrustning med en köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska du anmäla detta till (informera) miljö- och byggnämnden i god tid innan

Beroende på vilken gas samt mängd ett aggregat innehåller är vissa aggregat undantagna från kraven.

Certifierade företag

Kontakta ditt certifierade kontrollföretag för att få reda på om och i så fall hur ofta dina aggregat måste kontrolleras för läckage. Du kan även beräkna det själv (se länk i menyn till höger).

På Incerts hemsida finns uppgifter om vilka företag som är certifierade i Sverige (se länk i menyn till höger).

Lagstiftning

Den lagstiftning du bör känna till är främst:

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en årlig avgift för de som är rapporteringspliktiga.

Miljösanktionsavgift

Vid överträdelser är Miljö- och byggnämnden i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Följande miljösanktionsavgifter finns när det gäller köldmedia och kommer att belasta operatören (verksamhetsutövaren):

  • Rapporten lämnas in för sent, 1 000 kr 
  • Ingen anmälan av installation eller konvertering av utrustning innehållandes 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer köldmedia, 5 000 kr
  • Kraven på registerföring har inte uppfyllts, 5 000 kr
  • Kontroller har inte utförts inom föreskrivna kontrollintervall, 5 000 kr

Om överträdelsen upprepas fördubblas miljösanktionsavgiften.


Länkar


Genvägen