Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Livsmedelsverksamhet i hemmet


För dig som planerar att starta en livsmedelsverksamhet i hemmet finns en del saker att ta särskild hänsyn till. Tänk på att det alltid är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att de livsmedel du producerar är säkra. Innan du startar måste du registrera din verksamhet, blanketten hittar du i våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster.

Här beskrivs några av de krav som finns.

Lokalen 

För lokaler som huvudsakligen används som privata bostäder och där livsmedel regelbundet bereds för utsläppande på marknaden finns särskilda krav. Kortfattat kan sägas att lokalen ska hållas ren och i gott skick. Det ska även, när det är nödvändigt, finnas tillgång till varmt och/eller kallt vatten för bl.a. handtvätt och sköljning av livsmedel. Viktigt att tänka på är att anpassa din verksamhet utifrån vilka förhållanden som råder i just ditt hem.

Kunskap

Du som producerar livsmedel har en skyldighet att förse dig själv, samt eventuell personal, med tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien. Vad som är tillräcklig kunskap beror givetvis på vad du gör i din verksamhet. Kunskap om livsmedelshygien kan inhämtas bl.a. genom utbildningar, litteratur eller internet.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida��ppnas i nytt f��nster.

Hantering och förvaring av livsmedel

Det bör finnas tillräck­ligt med arbetsbänkar och utrymmen för den verksamhet du bedriver. Fundera kring vilken utrustning eller utrymmen just din verksamhet behöver innan du startar! Tänk på att hantering av olika slags livsmedel kan behöva särskilda arbetsytor, alternativt att du kan sköta hanteringen skilt i tid med hjälp av bra rutiner. Vid förvaring av livsmedel måste du också tänka på att de inte ska kunna förorena varandra. Med anledning av att köket även används privat bör det finnas ett system för att kunna särskilja den privata maten från den som används i företaget. Detta kan t.ex. ske genom att olika hyllplan i skåp/kylar/frysar avsätts för de olika ändamålen.

Märkning

Den som förpackar eller säljer förpackade livsmedel är ansvarig att märkning är korrekt och inte vilseleder konsumenten. Vid försäljning av livsmedel bör man alltid informera om produkten innehåller ämnen som kan orsaka allergi eller intolerans. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Sjukdom

Om du eller någon i din familj blir sjuk är det extra noga med hygienen. Många sjukdomar kan smitta via mat till människor. Om lokalerna och toaletten delas med familjen är risken stor att smittan sprids. Virussjukdomar, magsjuka/vinterkräksjuka, sprids särskilt lätt, även via luften. Om du eller någon i din familj drabbas av en smittsam sjukdom bör all hantering av oförpackade livsmedel upphöra. Tänk även på att livsmedel som hanteras just innan sjukdomen brutit ut kan ha smittats. Du bör vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återupptar livsmedelshanteringen.

Tillfällig livsmedelsförsäljning

Om du som privatperson vill sälja eller servera livsmedel måste du i vissa fall anmäla din verksamhet för registrering till miljö- och byggnämnden. Är det en verksamhet som är av tillfällig karaktär och inte kommer att ske regelbundet behöver den inte registreras, exempelvis vid bakning av bröd och matlagning till marknader.

Enskild persons beredning, hantering eller lagring av livsmedel som konsumeras av en privat krets t.ex. till klassfest eller bröllop kräver inte heller någon registrering. Även om ingen registrering krävs behöver du tänka på några viktiga saker, t ex att du ska tvätta händerna och hålla en god handhygien, att du har koll på förvaringstemperaturer m.m.

Husdjur

Djur bör inte vistas i lokaler samtidigt som livsmedel bereds, hanteras eller lagras. Detta gäller framförallt när du hanterar oförpackade livsmedel.

Kontroller och avgifter

Miljö- och byggnämndens inspektörer kommer regelbundet att besöka dig i ditt hem för att kontrollera att lämpliga förutsättningar råder för att du ska kunna bedriva din verksamhet.

Miljö- och byggnämnden tar ut en årlig avgift från samtliga livsmedelsverksamheter för kontrollen. Hur stor din avgift blir beror på vilken riskklass din verksamhet placeras i. För att bestämma en verksamhets riskklass tas hänsyn till bl.a. risker i mathanteringen och hur stor verksamheten är.


Genvägen