Senast uppdaterad: 11/13/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Översiktsplan 2025


Bodens kommun växer. Vi har haft en positiv befolkningsutveckling sedan år 2009. Fortsatt har vi siktet inställt på att vi är fler än 30 000 invånare i kommunen år 2025. En sådan befolkningstillväxt förutsätter en tydlig och långsiktig samhällsplanering.

I vår översiktsplan målar vi de stora penseldragen för kommunens utveckling. Utöver översiktsplanen finns tematiska tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vindbruk. Dessa ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning.

 


Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen har flera funktioner. Planen ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller bl a detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön är planen en plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och infrastrukturplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas.

Karttjänst

I kart­tjänsten Öppnas i nytt fönsterkan du utforska över­sikts­planen och få fram information om vad översiktsplanen föreslår för varje enskilt område. Utöver översiktsplanen ingår de tematiska tilläggen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och vindbruk.

Skede i processen

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2017 och har vunnit laga kraft.

PlanhandlingÖppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster

Plankarta��ppnas i nytt f��nster

Karta allmänna intressen��ppnas i nytt f��nster

Karta riksintressen��ppnas i nytt f��nster

Samrådsredogörelse��ppnas i nytt f��nster

Utlåtande efter utställning��ppnas i nytt f��nster

Länsstyrelsen i Norrbottens läns granskningsyttrande��ppnas i nytt f��nster

Läs Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19 via denna länk��ppnas i nytt f��nster


Genvägen