Senast uppdaterad: 04/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Samhällsplanering


 Vy över centrala Boden med värmeverket i bakgrunden

Planering av mark- och vattenanvändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar kallas fysisk planering, vilken är kommunens ansvar.

Planprocessen, som regleras i Plan- och bygglagen, ska vara öppen och demokratisk och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Planläggningen är ett samarbete mellan kommunala organ, statliga myndigheter och privata intressenter. Planeringen kan beröra alla kommuninvånare, föreningar, företag, myndigheter och grannkommuner.

Översiktsplan
Alla kommuner ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan. Planen ska behandla enskilda och allmänna intressen, mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen. Den kan vara ett redskap för det lokala utvecklingsarbetet.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den har endast en vägledande funktion för efterföljande beslut. 

Detaljplan
Kommunen beslutar när och var en detaljplan ska uppföras. Den reglerar på en mer detaljerad nivå markanvändningen och bebyggelsen. Den omfattar bara en begränsad del av kommunen. Planen är kommunens instrument för att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Detaljplanen är juridiskt bindande för kommunen och enskilda.

Områdesbestämmelser
Om kommunen vill säkerställa att syftet med översiktsplanen uppfylls i områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser användas.

Genom områdesbestämmelser kan översiktsplanens avsikter ges bindande verkan för både enskilda och myndigheter. Områdesbestämmelser ger däremot ingen byggrätt.

Vill du veta mer om samhällsplanering?
Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret, via växeln 0921-620 000 eller e-post sbk@boden.se


Genvägen