Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

När bygglov inte krävs


Här kan du läsa om de nya bygglovsbefriade åtgärderna som gäller från 2 juli 2014. Här finns också information om friggeboden, mur, plank, skärmtak och andra bygglovsbefriade åtgärder.

Riksdagen har beslutat om fyra nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Miljö- och byggnämnden ska sedan ge startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet.
Läs mer detaljer på Boverkets webbplats ��ppnas i nytt f��nstergällande bygglovsbefriade åtgärder.

De nya bygglovsbefriade åtgärderna är

  1. Uppförande av komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan och startbesked innan byggnation påbörjas.
  2. Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked innan byggnation påbörjas.
  3. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea - kräver anmälan och startbesked innan byggnation påbörjas.
  4. Uppförande av högst två takkupor - ingrepp i den bärande konstruktionen kräver anmälan, kontrollplan och startbesked innan byggnation på börjas
  5. Inredning av ytterligare en bostad - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked innan byggnation påbörjas.

Innan startbesked ges ska miljö- och byggnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns. För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Bild som förklarar hur man får bygga

Mur, plank, skärmtak

I anslutning till bostadshus får du utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Läs mer om mur, plank och staket.

Du får också utan bygglov ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Läs mer i riktlinjerna för murar, plank och staket här��ppnas i nytt f��nster.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggarea på högst 15 kvadratmeter, så kallade friggebodar. Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Kraven i BVL och i 2 och 3 kap PBL gäller alltid. "Friggeborätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

De grannar som berörs kan medge att mur, plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov.

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring får byggas utan bygglov om byggnationen görs i ett område som inte omfattas av detaljplan. 


Genvägen