Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Planprocessen


Handläggningen av detaljplaner enligt Plan- och bygglagenÖppnas i nytt fönster(PBL) kan ske med normalt eller enkelt förfarande.Startskede
På beställning från exempelvis markägare beslutar kommunen om en detaljplan ska upprättas och ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta planprocessen.

Program
I vissa fall upprättas ett program. Här redovisas kommunens intentioner och utgångspunkter i grova drag.

Samrådsskede
Ett första förslag tas fram. Förslaget kommuniceras med berörda sakägare, länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar samt statliga myndigheter.

Detaljplanen kan bestå av flera handlingar. Obligatoriskt är dock plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och behovsbedömning. Planbeskrivningen anger planens syfte, förklarar planens innehåll och hur den ska genomföras. I behovsbedömningen utreds planens miljökonsekvenser och om en särskild miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. 

Samrådsredogörelse
Synpunkter som framförts under samrådsskedet sammanställs i en samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas med hänsyn till synpunkterna. 

Granskningsskede 
Det bearbetade förslaget ställs ut för granskning. Annonsering sker i dagstidningarna under rubriken "Kungörelse". Berörda fastighetsägare m.fl. underrättas per brev var utställningen äger rum.

Detaljplanen ska ställas ut under minst fyra veckor, under denna tid kan alla som har synpunkter framföra dessa skriftligen till samhällsbyggnadskontoret.

Utlåtande
De inkomna synpunkterna redovisas tillsammans med kommentarer i ett utlåtande.

Antagande
Detaljplanen antas av Miljö- och byggnämnden (MBN), i vissa fall av Kommunfullmäktige (KF). Beslut om antagande skickas till länsstyrelsen samt till de som haft synpunkter som inte tillgodosetts.

Överklagan
De som senast under granskningsskedet skriftligen haft synpunkter som inte tillgodosetts får överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Överklagandet prövas av länsstyrelsen men ska skickas till den instans på kommunen som tagit beslutet. Överklagan skall ha inkommit till kommunen senast tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Om klagande inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan överklagan göras till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som prövar om aktuell detaljplan ska tas upp för prövning i domstolen eller ej (prövningstillstånd).

Överprövan
Länsstyrelsen kan överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en plan om:

  • Riksintressen har inte tillgodosetts
  • Användning av mark- och vattenområden som angår flera kommuner har inte samordnats på lämpligt sätt
  • En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser
  • Strandskydd inte har tillgodosetts
  • Miljökvalitetsnormer inte har beaktats

Laga kraft

Om ingen överklagar beslutet om antagande vinner detaljplanen "laga kraft" efter tre veckor.

Enkelt planförfarande innebär att förslaget inte ställs ut för granskning, vilket innebär att planen antas av kommunen efter samrådet. Det enkla planförfarandet kan tillämpas när förslaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen.


Genvägen