Senast uppdaterad: 05/03/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Planprocessen


Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk och lång process som sker i flera steg:

Program
När kommunfullmäktige beslutat om att en översiktsplan ska upprättas påbörjas processen med ett program. Detta är ett första utkast till underlag för respektive sektorsintresse, till exempel natur, kultur, kommunikationer med mera.

Samråd 
Ett förslag till översiktsplan utarbetas med en beskrivning av allmänna intressen, riksintressen, vilka miljö- och riskfaktorer som finns och kommunens avvägning mellan de olika intressena.

Länsstyrelsen, regionplaneorgan och berörda kommuner har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget genom samråd. Även allmänheten och intresseorganisationer ska ges tillfälle för samråd.

Alla synpunkter, och kommunens bedömning av dem, sammanställs i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande.

Utställning 
Efter samrådet bearbetas förslaget efter de inkomna synpunkterna och översiktsplanen ställs därefter ut under två månader.

Utställningen  kungörs på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna. Det är möjligt att lämna synpunkter även under utställningstiden. Länsstyrelsen lämnar ett granskningsyttrande över den utställda planen.

Inkomna synpunkter och kommunens ställningstagande sammanställs i ett utställningsutlåtande.

Antagande
De synpunkter som lämnats under utställningsskedet arbetas in i förslaget och översiktsplanen antas sedan av kommunfullmäktige.

Vill du veta mer om översiktsplaner, kontakta:
Emma Lundqvist, översiktsplanerare. tel 0921 - 62414


Genvägen