Senast uppdaterad: 08/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Vindbruksplan tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025


Vindbruksplanen utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025. De tematiska tilläggen och översiktsplanen ska komplettera varandra och ge en samlad inriktning för kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Vindbruksplanens syfte är att ge riktlinjer för utbyggnad av vindkraft och peka ut utredningsområden med goda vindförhållanden.

Vad är en översiktsplan och ett tematiskt tillägg?

Översiktsplanerna har flera funktioner. De ska vägleda kommunens vardagsbeslut när det gäller bl a detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön är översiktsplanerna även en plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och infrastrukturplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas. Till översiktsplanen kan särskilda tematiska tillägg arbetas fram där ett ämnesområde är i fokus exempelvis vindbruk eller landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Skede i processen

Vindbruksplanen, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2025, antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2017 och har vunnit laga kraft.

PlanhandlingÖppnas i nytt fönster

Samrådsredogörelse��ppnas i nytt f��nster

Utlåtande efter utställning��ppnas i nytt f��nster

Länsstyrelsen i Norrbottens läns granskningsyttrande��ppnas i nytt f��nster

Läs Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19 via denna länk��ppnas i nytt f��nster


Genvägen