Senast uppdaterad: 04/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Strandskydd


Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet.

De skyddade områdena sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

Inom strandskyddsområden får inga nya byggnader och anläggningar byggas eller ändras så att de begränsar allmänhetens möjligheter att röra sig fritt i området eller påverkar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Strandskyddsdispens

Den som olika skäl ändå vill utföra någon av de förbjudna åtgärderna måste ansöka om dispens från strandbestämmelserna hos miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens krävs särskilda skäl.

Blankett för att söka dispens från strandskyddet i Bodens kommun hittar du på våran blankettportal��ppnas i nytt f��nster.

De särskilda skälen som kommunen kan pröva är följande.

  • Marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Marken är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • Marken behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet samtidigt som behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

När kommunen i översiktsplanen utpekat särskilda områden för landsbygdsutveckling finns ytterligare ett särskilt skäl som kan motivera en strandskyddsdispens, nämligen att ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om det avser en ny bostadsbyggnad förutsätts att den uppförs i anslutning till befintlig bostadshus.

Om inga av dessa skäl är tillämpbara vid prövningen kan inte dispens meddelas. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om strandskydd.

Tillsyn

Bodens kommun utövar, genom samhällsbyggnadskontoret, tillsyn över de strandskyddade områdena. Inom vissa naturreservat och vattenskyddsområden är det länsstyrelsen som har tillsynen. Otillåtna åtgärder inom strandskyddsområdena överlämnas till polismyndigheten för åtgärd.


Vill du veta mer?

Kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret

Anders Pettersson
Tele: 0921-621 67
E-post: anders.pettersson@boden.se


Genvägen