Senast uppdaterad: 10/05/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Föroreningar från f d kemtvätt


SGU har funnit föroreningar i mark och grundvatten från den tidigare kemtvätteriverksamheten i Boden

Bakgrund
Riksdagen har beslutat om ett mål att alla förorenade markområden ska vara åtgärdade senast år 2050. I detta sammanhang har SGU fått i uppdrag av regeringen att inventera, undersöka och utreda områden där numera nedlagda statliga organisationer tidigare har bedrivit verksamhet som kan ha lämnat föroreningar efter sig. 

FFVs tvätteri i Boden
Förenade fabriksverken (FFV) var ett statligt affärsverk som framförallt bedrev verksamhet inom försvarsområdet. Dessutom drevs ett antal tvätterier runt om i landet som tvättade åt försvaret och landstingen.

I Boden har FFV drivit tvätteri mellan 1948 och 1978. Verksamheten togs sedan över av landstinget, som flyttade tvätteriet till nya lokaler 1980. Till en början användes varnolen som kemtvättvätska, men i början av 1970-talet började perkloretylen användas istället. Tvätteriet låg i den byggnad som idag är kommunens återvinningsmarknad och Bodens kommun är fastighetsägare.  

Genomförda undersökningar
Utifrån kännedom om den tidigare verksamheten har det funnits misstankar om att området kan vara förorenat. Därför har SGU under hösten 2007 genomfört undersökningar av mark och grundvatten. Jord- och grundvattenprover har analyserats med avseende på alifatiska och aromatiska kolväten samt klorerade alifatiska kolväten och dess nedbrytningsprodukter.

Resultaten visar att det finns mycket höga halter av tvättkemikalien perkloretylen (tetrakloreten), framför allt i grundvattnet. De högsta halterna finns i den västra och sydvästra delen av fastigheten i närheten av den del av byggnaden där kemtvätteriet tidigare var placerat. Låga halter av aromatiska och alifatiska kolväten har även påträffats.  

Riskbedömning
Vid en sammantagen riskbedömning placeras området i riskklass 1, dvs. mycket stor risk, enligt Naturvårdsverkets klassificeringsskala. Motiven för riskklassningen är bland annat de mycket höga halterna av föroreningar samt stora förutsättningar för dessa att spridas till omkringliggande områden.  

Fortsatt arbete
SGU planerar att genomföra kompletterande undersökningar vid det f.d. tvätteriet för att utreda omfattning och spridning av perkloretylen i mark och grundvatten.   

SGUs roll
SGU är den myndighet som svarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi arbetar bland annat med förorenade områden inom ramen för miljömålet Giftfri miljö. År 2006 gav regeringen SGU i uppdrag att utreda hur omfattningen av statens ansvar för föroreningar som har orsakats av tidigare statliga verksamheter, där den statliga organisationen inte längre finns kvar.

Uppdraget omfattar inventeringar, ansvarsutredningar och undersökningar av områden där man misstänker att det finns risk för föroreningar. Arbetet sker i samarbete med andra intressenter, bland annat länsstyrelserna. SGU rapporterar till regeringen resultatet av utredningar och undersökningar, behovet av eventuella åtgärder och kostnader för dessa. Utifrån detta underlag beslutar sedan regeringen om åtgärder ska sättas in. 

Fakta om perkloretylen
Perkloretylen (tetrakloreten) används framförallt som tvättvätska vid kemtvättar och är en färglös vätska med kloroformliknande lukt. Ämnet har hög densitet och låg löslighet i vatten.

Perkloretylen är av kemikalieinspektionen klassat som miljöfarlig, hälsoskadlig och misstänks kunna ge cancer. Hälsoproblem som kan uppkomma vid användning är t.ex. ögonretning och skador på lever och njurar. Ämnet är giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön


Genvägen