Senast uppdaterad: 05/14/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kulturstöd


Är er förening intresserad av att söka kulturverksamhetsstöd eller kulturarrangemangsstöd? Ansök via länken Ansökan om kulturstödÖppnas i nytt fönster och skicka in er ansökan (observera att ansökan för både kulturverksamhetsstöd samt kulturarrangemangsstöd för närvarande sker via samma formulär). 

Läs våra Regler och riktlinjer för föreningsstöd och stipendier för att ta reda på om er förening uppfyller våra generella krav och förutsättningar för stöd. Läsbar pdf finns längst ned på sidan.


Kulturverksamhetsstöd

Anslaget för kulturverksamhetsstöd uppgår till 890 000 kr och fördelas i en handläggningsprocess, där kultur-, fritids- och ungdomsnämndens kulturstrategi är vägledande.

Varför finns stödet?

Syftet med kulturverksamhetsstödet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart kulturliv i Bodens kommun. Kulturverksamhetsstödet ska bidra till ett brett och rikt kulturutbud som är tillgängligt för alla invånare i Bodens kommun.

Vem kan söka?

Föreningar som bedriver kulturverksamhet kontinuerligt över tid.

För vad kan man söka?

Kulturverksamhetsstöd beviljas till framför allt publika kulturella verksamheter och aktiviteter som äger rum i Boden. Det innebär att aktiviteter som huvudsakligen definieras som utgivning av medier (film, böcker, tidskrifter, hemsidor och liknande) och har en vidare spridning, inte beviljas stöd.

Hur söker jag?

Ansökan skickas via e-tjänsten senast 18 december för nästkommande kalenderår. För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningsregistret och ansökan måste vara fullständig. Följande handlingar ska bifogas/finnas med i ansökan:

• Verksamhetsplan med kulturaktiviteter för kommande verksamhetsår • Budget med förväntade kostnader och intäkter
• Senast antagna årsmöteshandlingar/årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse samt tillhörande ekonomisk rapport

Återredovisning

Föreningar som erhållit stöd över 100 000 kronor redovisar intäkter och kostnader som ska kunna styrkas genom verifikationer och kvitton. Vid anmodan skall alla föreningar som erhållit stöd presentera sin verksamhetsplan/berättelse.


Kulturarrangemangsstöd

Anslaget för kulturarrangemang uppgår till 536 000 kr och fördelas i en handläggningsprocess där kultur-, fritids- och ungdomsnämndens kulturstrategi är vägledande.

Varför finns stödet?
Kulturarrangemangsstödet är till för föreningar som vill genomföra arrangemang inom kulturområdet i kommunen. Exempel på arrangemang är teater, musikföreställningar, dans, konstutställningar eller andra kulturella aktiviteter. Arrangemanget ska vara utanför föreningens ordinarie verksamhet och vara publik.

Vem kan söka?

Föreningar som är verksamma i Bodens kommun och vill anordna ett kulturarrangemang i kommunen.

För vad kan man söka?

Kulturarrangemangsstödet beviljas till publika kulturella arrangemang som äger rum i Boden. För ansökningar där ansökt belopp överstiger 10 000 kronor så kan stöd beviljas upp till 75% av arrangemangets totala kostnad. Arrangemangsstödet kan dock aldrig överstiga 65 000 kronor. En rimlig egen- och intäktsfinansiering bör eftersträvas. Medfinansiering bör även sökas i största möjliga utsträckning.

Hur söker jag?

Ansökan skickas via e-tjänsten i god tid innan arrangemangets genomförande. För stödet gäller följande villkor:

  • Arrangemanget/projektet ska äga rum i Boden
  • Arrangemanget/projektet ska vara öppet och tillgängligt för allmänheten att besöka (inte enbart för en begränsad grupp, till exempel medlemmar) 
  • Arrangemanget/projektet måste följa svensk lag 
  • I marknadsföringen ska det tydligt framgå att Bodens kommun ger stöd 
  • Om arrangemang som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen omedelbart meddelas 
  • Redovisning av stöd ska ske på särskild blankett eller via e-tjänst senast sex veckor efter att arrangemanget har avslutats 
  • Efter godkänd redovisning betalas stödet ut

För att ansökan ska behandlas måste föreningen vara registrerad i föreningsregistret och ansökan måste vara fullständig. Följande handlingar ska bifogas/finnas med i ansökan:

  • Beskrivning av det planerade arrangemanget 
  • Budget med förväntade kostnader och intäkter 
  • Verksamhetsplan

Blankett för redovisning av kulturarrangemangsstödet hittar du längst ned på sidan.Kontaktuppgifter 
Vid frågor kontakta Nina Uusitalo
E-postadress: nina.uusitalo@boden.se
Telefon: 0921-624 90


Genvägen