Senast uppdaterad: 10/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Reglemente för Miljö- och byggnämnden


Läs reglemente i en PDF fil��ppnas i nytt f��nster

Miljö- och byggnämndens uppgifter


§ 1

Miljö- och byggnämnden har myndighets-, service- och expertuppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och byggområdena. Nämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt

·   miljöbalken
·   livsmedelslagen
·   smittskyddslagen
·   tobakslagen
·   lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
·   alkohollagen
·   elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
·   annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön
·   de förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar

Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt

·   plan- och bygglagen (med undantag för markfrågor och vissa planfrågor)
·   lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
·   lagen om lägenhetsregister  

Miljö- och byggnämnden svarar för beredningen och antagande av detaljplaner som beslutas enligt begränsat samt standardförförfarande.

I nämndens uppgifter ingår även uppgifter som enligt särskilt beslut övertagits av kommunen från länsstyrelsen och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, i den mån dessa uppgifter inte ska utföras av annan nämnd. 

§ 2

Nämnden har ansvar för kommunens dialog med företag, andra kommuner, myndigheter, organisationer och medborgare inom nämndens verksamhetsområde.

Därutöver ska miljö- och byggnämnden:
·   medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs
·   utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen
·   svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer
·   handlägga namn och adressärenden
·   i övrigt verka för en god utveckling inom verksamhetsområdet 

§ 3

Vid utövning av de befogenheter som tillkommer miljö- och byggnämnden enligt lag eller annan författning åligger det nämnden att
·   lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhetsområde
·   ha överinseende över byggnadsverksamheten inom kommunen
·   verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö
·   övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och kommunens detaljplaner samt regler i övrigt inom byggområdet
·   med stöd av lagar, detaljplaner och regler meddela föreskrifter och beslut samt meddela förelägganden och/eller utsätta vite 

§ 4 

Miljö- och byggnämnden är skyldig att
·   följa de direktiv som lämnas av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen inom ramen för kommunens styrprocess, annan övergripande planering/styrning eller i detaljplaner
·   bedriva verksamhet inom de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt för nämnden
·   avlämna yttranden och uppgifter till de interna och externa myndigheter som så begär

§ 5 

Miljö- och byggnämnden är, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar som nämnden för och förfogar över i sin verksamhet.

§ 5 a

Delegering från kommunfullmäktige

Miljö- och byggnämnden antar detaljplaner vid enkelt planförfarande. Nämnden beslutar om ändringar av detaljplan, som inte är av större omfattning eller av principiell betydelse.

Miljö- och byggnämndens sammansättning och sammanträden


§ 6

Antal ledamöter och ersättare

Miljö- och byggnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Sammanträdestider

Beslut om årets sammanträdesdagar tas senast vid verksamhetsårets första sammanträde. Sammanträden bör hållas så ofta att det inte blir onödigt långa handläggningstider för nämndens ärenden. Avgörande för hur ofta sammanträden skall hållas bör vara ärendenas art och graden av delegation av beslutanderätt.

Kallelser och handlingar

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar, som tillhör ett ärende på föredragningslistan, skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ersättares närvaro- och yttranderätt

Ersättare får närvara vid nämndens sammanträde, och ska kallas till varje sammanträde. Ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. Ersättare har ej förslagsrätt och beslutanderätt annat än när han/hon tjänstgör i ordinarie ledamots ställe.

Ersättare för ordförande

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens uppgifter.

Beredning och sammanträden

Nämndens sammanträden föregås av en beredning som består av ordförande, vice ordförande, chefen för samhällsbyggnadskontoret och nämndens sekreterare.

Sammanträde skall hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Om ordförande beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordförande snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet.
Miljö- och byggnämnden kan besluta att paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning och undertecknande av handlingar  
 

§ 7

Ordföranden, chefen för samhällsbyggnadskontoret, kommunchefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer har rätt att ta emot delgivning för miljö- och byggnämndens räkning.

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av miljö- och byggnämnden, skall undertecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Miljö – och byggnämndens delegation


§ 8

Miljö- och byggnämnden bör tillämpa delegation i de fall då det kan anses underlätta för sökanden att få, ett snabbt och/eller snabbare beslut i ärendet, då de principiella politiska ställningstagandena redan är gjorda, samt då hänsyn tagits till ärendets art i övrigt. 

Om enskild ledamot, ledamöter eller tjänstemän fått beslutanderätten delegerad till sig, har de rätt att hänskjuta ärendet till nämnden för avgörande, när ärendet är komplicerat och/eller är av principiell beskaffenhet.

Administrativa resurser


§ 9

Till miljö- och byggnämndens förfogande finns resurser för planering, sekreterarskap i nämnden och handläggning inom Samhällsbyggnadskontoret.


Antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 135
Ändrat av kommunfullmäktige 2008-06-16, § 93
Ändrat av kommunfullmäktige 2008-09-15, § 114
Ändrat av kommunfullmäktige 2010-03-01, § 19
Ändrat av kommunfullmäktige 2012-12-17, § 136
Ändrat av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 12
Ändrat av kommunfullmäktige 2017-10-16, § 101


Genvägen