Senast uppdaterad: 03/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Krisberedskap


Krisberedskap

Krisberedskap handlar om medborgarnas och samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

 

Krisberedskapshöjande åtgärder

Medborgarna har en grundberedskap för att hantera tillfälliga händelser som bortfall av ström, telefoni och störningar i dricksvatten. Den beredskapen kan Du läsa mer om på sidan "Din beredskap". Kommunen och övriga samhället kontrollerar regelbundet att samhällsviktig verksamhet fungerar även vid kris och stora påfrestningar.

Krisledningsförmåga

Ledning i krissituationer bygger på att verksamheter och medborgare tar ansvar för det de ansvarar för i normalläge. Kommunen har en organisation för ledning vid kriser och som övas regelbundet. Genom omvärldsbevakning ser vi till att om möjligt ligga steget före krisen.

Krisstöd

De som finns runt omkring den som drabbas av en olycka eller annan kris är absolut viktigast. Det kan vara vänner, arbetskamrater och familj. I vissa situationer kan det krävas en samordning av krisstödsinsatser från samhället för att förebygga psykisk ohälsa. Då används kommunens Posomorganisation. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande.

Risk- och sårbarhetsanalys

Bodens kommun Risk- och sårbarhetsanalys antogs av kommunstyrelsen 2015-10-05.
Djupare analys av risker för:

  • Störningar i elförsörjningen
  • Störningar i dricksvattenförsörjningen
  • Störningar i elektroniska kommunikationer
  • Bränslebrist
  • Skolskjutning
  • Våld i nära relationer
  • Anlagd brand
  • Höjd beredskap
  • Pandemi

Krisledningsplan för hantering av samhällsstörning enligt lag (2006:544) 

Varje mandatperiod ska kommunen fastställa planer mot samhällsstörningar.
Bilagan nedan är den centrala krisledningsplanen för hela kommunen, varje förvaltning/bolag har sina lokala krisledningsplaner.

Krisledningsplanen antogs 2016-12-12 i kommunstyrelsen § 208. 


Länkar


Genvägen