Senast uppdaterad: 12/18/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hur går en ansökan till ?


Hur ansöker jag om stöd och hjälp?


Läs om hur ansökan går till - steg för steg.

 1. Du kontaktar oss

Du eller en anhörig tar kontakt med biståndsenheten eller en LSS-handläggare vid Biståndsenheten, på telefonnummer 0921-620 00 (vx).

From 3 februari 2014 är biståndsenheten indelad i 2 geografiska områden, Team Öst och Team Väst, där ett team av biståndshandläggare gemensamt ansvarar för ansökningar och beslut om insatser inom respektive team/område.

Ansökningar om insatser och frågor om beslut inom äldreomsorgen hanteras av biståndshandläggare i någon av Team Öst eller Team Väst beroende på vilket bostadsområde som du bor inom.

Se vilket team du tillhör här

Det går också att ansöka om insatser genom att skicka in en blankett. Blanketter hittar Du här

2. Vi informerar Dig och Du ansöker

Vi ger information om de olika hjälpinsatserna som Du kan ansöka om. Du avgör om Du vill göra en ansökan om hjälp och vilka insatser Du är intresserad av. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt.

3. Utredning

För att kunna utreda just Dina behov av hjälp gör vi en utredning. Vi bokar ett hembesök i samråd med dig och besöker Dig i hemmet, ger information och svarar på de frågor Du kan ha. Du beskriver vilken hjälp Du tror att Du behöver och därför ansöker om.

Vi kommer att ställa frågor om:

  • Dina önskemål
  • Din sociala situation
  • Ditt boende
  • Din egen förmåga
  • Ditt hälsotillstånd/funktionsnedsättning
  • Dina problem i daglig livsföring

I vissa fall så kan utredningen även kräva att vi hämtar information från exempelvis läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan endast ske med Ditt medgivande.

 4. Prövning

Din ansökan prövas individuellt utifrån Din specifika situation och den lagstiftning som gäller samt den vägledning och de riktlinjer som socialnämnden i Bodens kommun beslutat om.

5. Ett beslut fattas

Du får ett beslut om vilka insatser Du beviljats och vilka insatser som eventuellt har avslagits. Om Du får ett beslut som Du är missnöjd över kan Du alltid överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Luleå.

I samband med ett avslag får Du alltid skriftlig information om hur Du gör vid ett överklagande. Om Du vill hjälper handläggaren Dig att skriva överklagan.

 6. Hur lång tid tar det att få ett beslut?

När någon tar kontakt om ett behov av hjälp som är av brådskande karaktär, gör vi en preliminär, bedömning av ansökan samma dag. I övriga fall tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Från det att Du gjort Din ansökan till dess Du får ett beslut ska det normalt inte gå längre tid än tre veckor. Alla ansökningar handlägges skyndsamt.

 


Genvägen