Senast uppdaterad: 05/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hemtjänst


Hemtjänst      


Insatser från hemtjänsten ska underlätta för den enskilde i det dagliga livet och ge möjlighet till att bo kvar i det egna hemmet.

Hemtjänsten kompletterar det du inte klarar av att göra själv. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till mer omfattande personlig service och omvårdnad. Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och är avgiftsbelagd.

Den hemtjänst som du kan få delas upp i två kategorier;
- Insatser av servicekaraktär som t.ex. kan vara städning, tvätt, inköp och matleverans m.m.
- Insatser med personlig omvårdnad som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta t.ex. hjälp med personlig hygien, förflyttning, intag av måltider och insatser för trygghet och socialt stöd.  

Behovsbedömning
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har, enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det är den enskildes behov som är avgörande för rätten till bistånd.

När du ansöker om hemtjänst måste dels en bedömning av dina behov göras, dels en bedömning av vilka behov som kan tillgodoses på annat sätt, t ex om någon annan än kommunens hemtjänst kan utföra hjälpen. Hemtjänsten är alltså inte en allmän rättighet utan förutsätter ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Behovsbedömningen kommer att leda till ett beslut. I beslutet ska det tydligt framgå vilken hjälp du fått och/eller vad som avslagits och varför.
Beslutet omprövas/övervägs regelbundet eller vid ändrade förhållanden. 
Vid avslag på ansökan finns möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur man överklagar ges i samband med avslaget.

Ansökan

Om du inte klarar de dagliga göromålen på egen hand kan Du ansöka om hemtjänst. Ansökan om hemtjänst görs av den enskilde eller dennes rättslige företrädare hos biståndshandläggare.

Vill du ha mer information om hemtjänst  eller ansöka om hemtjänst, vänd dig till biståndshandläggarna på socialförvaltningens Biståndsenhet.

Avgift   
Kommunen har rätt att ta ut en avgift enligt gällande hemtjänsttaxa för de insatser som utförs. Avgiften får dock inte vara högre än att den enskilde har kvar tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra normala levnadskostnader, så kallad maxtaxa. Mer information om avgifter och maxtaxa går att läsa på nedanstående länk:

Avgift och regler för vård och omsorg  Öppnas i nytt fönster

 Genvägen