Senast uppdaterad: 01/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den som har en större funktionsnedsättning rätt till stöd och service i vardagslivet.

Tanken med LSS är att människor med funktionsnedsättning ska ha goda levnadsvillkor genom samordnat stöd som varar under en längre tid. Stödet ska underlätta ett självständigt liv.

LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon begränsning av de rättigheter som andra lagar ger.


För vem gäller LSS?

Personkretsarna
 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd före 16 års ålder.

 2.  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av kroppslig sjukdom eller yttre våld.

 3. Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som medför betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som därmed har ett omfattande behov av stöd och service. Personer vars funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Vem kan ansöka ?

Den enskilde själv ska ansöka om insats enligt LSS. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att själv begära insatsen kan god man, förvaltare eller vårdnadshavare/förmyndare (för person under 18 år) göra det.

En LSS-handläggare utreder och bedömer om du tillhör någon personkrets. Därefter utreds behovet av insats. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt.

Inom kommunen finns särskilda LSS-handläggare. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor tar du kontakt med någon av kommunens LSS-handläggare på Individ- och familjeomsorgens TEAM Individ.


Insatser

Insatserna enligt LSS är 10 till antalet. För mer ingående information om de olika insatserna kan du klicka på respektive insats nedan eller via länkarna på vänster sida.

Enligt  LSS 9 § p 1-10 är insatserna för särskilt stöd och service:

 1. rådgivning och personligt stöd

 2. personlig assistans och ekonomisk ersättning

 3. ledsagarservice

 4. kontaktperson

 5. avlösarservice i hemmet

 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet

 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet

 8. familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

 10. daglig verksamhet

 

 


Genvägen