Senast uppdaterad: 05/05/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Särskilt boende för psykiskt funktionshindrade


Särskilt boende för Psykiskt funktionshindrade


Övergripande information

Bostaden är ett grundläggande livsvillkor för varje medborgare och en viktig del i insatser till psykiskt funktionshindrade. Den enskildes möjlighet att leva ett normalt liv kan variera vilket medför att boendets villkor kan förändras. Om man bor i egen bostad kan man behöva särskilt stöd för att klara vardagen.
Om det stöd man får i det egna boendet inte är tillräckligt , ska alternativt särskilt boende kunna erbjudas. Vilken form av bostad som kan bli aktuell beror på vilket stöd som behövs. I kommunen finns bostäder med särskild service såsom gruppbostäder och serviceboende. 


Särskilt boende
Gruppbostad är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Gruppbostad består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter med ett gemensamhetsutrymme, vilket kan fungera som samlande punkt för dem som bor i gruppbostaden.
Serviceboende är lämpligt för personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Serviceboende utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. Tillgång till personligt stöd ska finnas. Detta stöd ges av en fast personalgrupp som finns i anslutning till serviceboendet.
Målsättningen med boendeformerna är att individen skall, utifrån sina förutsättningar, leva ett så normalt liv som möjligt. 
 

Utredning/bedömning

Insatsen särskilt boende är behovsprövad. Detta innebär att kommunens handläggare alltid gör en utredning/bedömning av de behov Du har för att se hur dessa bäst ska kunna tillgodoses. 
För att beviljas särskilt boende skall följande kriterier vara uppfyllda;

  1. Gruppboende för Psykiskt funktionshindrade kan endast beviljas om utredning gjorts av läkare och en diagnos på en Psykisk sjukdom konstateras.
  2. Psykiska funktionshinder i en sådan omfattning att hon/hans behov av hjälp inte kan tillgodoses med god trygghet och säkerhet med hjälp i hemmet och andra insatser i den egna bostaden.

    Den behovsbedömning som görs ligger till grund för ett beslut. Om Du får avslag på Din ansökan kan Du överklaga beslutet till Länsrätten. Anvisningar hur Du överklagar följer med det beslut Du får.

Ansökan
Utredning och behovsbedömning görs av Biståndshandläggaren i området där du bor, för mer information eller ansökan vänd dig till socialförvaltningens Biståndsenhet.


Genvägen