Senast uppdaterad: 02/24/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bostadsanpassningsbidrag


Till hjälp i vardagen
Du kan få bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget kan ges till alla som har ett bestående funktionshinder som gör det svårt att klara det dagliga livet. Det gäller exempelvis om du har rörelsehinder, nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning.

Åtgärder
Inomhus kan trösklar tas bort, dörrar breddas, automatisk dörröppnare och lyftanordning inmonteras, badkar bytas mot duschplats, belysning förstärkas, köks- och bänkhöjder ändras med mera.  

Utomhus kan anpassningen bland annat gälla räcken och ledstänger, ramper, hissar, samt hårdgöring av gångvägar.

Fastighetsägare eller hyresgäst kan söka bidrag
Du som äger din bostad, är hyresgäst eller bostadsrättshavare eller kan söka bidrag. Om du inte äger din bostad måste du ha fastighetsägarens medgivande.

Ansökan
Ansökningsblankett kan du få hos oss när vi fått intyg om funktionsnedsättningen från arbetsterapeut eller motsvarande. Vi kan hjälpa dig med beställning och betalning av arbeten och material.

Begränsningar
Du får inte bidrag till underhåll eller upprustning av bostaden. Inte heller till byggnadstekniska brister som fukt- eller mögelsanering. Vid flyttning till ny bostad krävs särskilda skäl för att du ska få bidrag till kostnadskrävande åtgärder.

Bidragets storlek
Anpassningsbidraget täcker kostnaden för åtgärderna.

Handläggningstid
Enkla anpassningar handläggs omgående. Vid större utredningar krävs längre handläggningstid.

Beslut
Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning. I Bodens kommun är det socialnämnden.

När arbetet är färdigt och godkänt betalas bidraget ut.

Serviceförklaring
Ansökan om enklare bostadsanpassning prövas inom två veckor från att vi fått fullständig ansökan.

Läs mer på Boverkets hemsida - sök i sökmotorn efter bostadsanpassning*
Läs Lagtexten på Notisums hemsida "Rättsnätet"

Kontakt:
Socialnämnden
Bostadsanpassningsbidrag
961 86 BODEN

Telefon 0921-621 39


Genvägen