Senast uppdaterad: 04/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Trygghet och hälsa


Trygghet och hälsa för ett trivsamt Boden

Rådet för Trygghet och Hälsa bildades 2012-01-01 genom en sammanslagning av Folkhälsorådet och BodenBrå och ska behandla brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, folkhälsoarbete samt alkohol- och drogförebyggande insatser. Arbetet ska vara strategiskt med gränsöverskridande samverkan och ska följas upp löpande vid rådets möten, fyra gånger per år, med en sammanfattande bild vid årets slut. Redovisning sker därefter till kommunfullmäktige.

Trygghet - en förutsättning för en god livskvalitet
Boden ska vara en trygg och säker kommun. Det innebär att varje medborgare ska känna sig trygg och säker hemma, i skolan, på arbetsplatsen och på allmänna platser. Arbete för att öka tryggheten ska göras i samverkan med landstinget, polisen, föreningar, näringsliv och medborgare. Det sker bland annat genom Rådet för Trygghet och Hälsa.

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Boden 2012-2014 är en gemensam handlingsplan för Bodens kommun och Polisen. De viktigaste samarbetsområdena för perioden 2012-2014 är:
- Ökad trygghet i offentlig miljö
- Barn i riskzon
- Samlade insatser mot droger
- Synliga poliser

Hälsa - för hållbarhet och tillväxt 
Kommunen har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet - ett arbete som ska skapa samhällets förutsättningar för en god hälsa på lika villkor bland hela befolkningen. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter bland annat ett gränsöverskridande samarbete såväl inom kommunens verksamheter, som med andra aktörer i samhället. En god hälsa hos bodensarna är en mycket viktig faktor för ett hållbart växande Boden.

Folkhälsofrämjande insatser är till exempel:
- God boendemiljö
- Bra företagsklimat
- Energirådgivning
- Rent och gott dricksvatten
- Hela Boden i Rörelse
- Ansvarsfull alkoholservering

I det hälsopolitiska arbetet är barn och unga samt äldre viktiga målgrupper under perioden 2013-2015. Det som är särskilt viktigt är att
- stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap
- förebygga ohälsa för barn och ungdomar
- främja goda kostvanor och fysisk aktivitet
- minska bruket av alkohol, tobak och narkotika
- förebygga av fallskador bland äldre

 


Länkar


Genvägen