Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information om Personuppgiftslagen


Till vårdnadshavare och elever

Från och med 1 oktober 2001 började personuppgiftslagen (PuL) att gälla fullt ut i Sverige. PuL har sin grund i ett EU-direktiv som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i integritetsskyddet är, att den som uppgiften gäller informeras om hur uppgifterna behandlas.

Utbildningsnämnden i Bodens kommun vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter du lämnar till oss, vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen och för vilka ändamål behandlingen sker.

Utbildningsförvaltningen kommer att behandla föräldrars och barns personuppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer, mm. för förvaltningens elevadministration.
Till elevadministration räknas t.ex. närvaro-/frånvaroregister, klassbok, placeringsuppgifter, elevregister, elevvård, utvecklingssamtal, betyg, anhöriglistor, användarregistrering, e-postregister samt tillfälliga aktivitetslistor.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter, om dig som behandlas av Barn- och utbildningsförvaltningen, kan du skriftligen begära detta hos Personuppgiftsansvariges ombud Stefan Svanberg, Utbildningskontoret
961 86 Boden. Hit vänder du dig även om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.


Genvägen