Senast uppdaterad: 04/27/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Prästholmsskolan


Välkommen till oss


Prästholmsskolan finns i Bodens nedre stadsdel, ett hundratal meter från det vackra Brännastrand i Bodens centrum. Vår skola är är uppdelad i tre byggnader, huvudbyggnaden, Prinsenhuset samt en byggnad med idrott, träslöjd och restaurang. Byggnaderna ligger intill varandra.

Prästholmsskolan är en F-6 skola med grundskola och grundsärskola integrerade i byggnaderna. All fritidsverksamhet för skolans elever bedrivs i skolbyggnaden.

Här möts olika erfarenheter och kunskaper som formar idéer och tankar om framtiden. Skolans arbete präglas av ett språkutvecklande arbetssätt där alla pedagoger använder genrepedagogik som en metod. Att lära av varandra i en mångkulturell kontext är en stor tillgång på vår skola. Vernissage, Öppet Hus och konserter är fönster för att visa delar av elevernas arbete. Den inre skolmiljön och den rika tillgången på IT-verktyg erbjuder goda förutsättningar till lärande.

Utemiljön är vacker och består av gräsytor, lekparker, lekställningar för att ge goda möjligheter till leklust.


Vår profil


"En språkutvecklande skola i en mångkulturell miljö".

Prästholmsskolan är en skola som skapar elever med goda baskunskaper som att läsa, räkna och skriva. Skolans fostrar också elever till goda samhällsmedborgare.

Med goda samhällsmedborgare menas att eleverna lämnar Prästholmsskolan som socialt kompetenta individer, det vill säga de behandlar andra som de själva vill bli behandlade. I detta tänk ingår även att kunna fungera bra i grupp med andra.

Skolans vision är således att vi skall ha en språkutvecklande miljö med mångkulturell prägel och där vi lär oss tillsammans och av varandra.

Vägen för att nå vår vision är att vi använder oss av ett språkutvecklande arbetssätt där vi har valt att utgå ifrån ”genrepedagogiken” vilken genomsyrar undervisningen i alla ämnen. Vi skall även använda "mattelyftet” som bas för att utveckla det kollegiala lärandet bland skolans personal samt höja elevernas kunskapsnivå.

Vi vill även ge eleverna en högre grad av fysisk aktivitet under skoltid och har därför anställt en pedagog för att som ett komplement till idrottsundervisningen erbjuda ”rörelse” varje dag. Denne pedagog har även till uppgift att planera och genomföra rastaktiviteter. Detta så att eleverna skall få möjlighet att vidga sina vyer och prova sådant de annars ej ägnar rasttid åt. Detta nya grepp tror vi kommer att höja kvalitén på elevernas raster.

Länkar


Genvägen