Senast uppdaterad: 03/15/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Elevhälsoteamet


Elevhälsoteamet (Eht) på Stureskolan

Elevhälsan arbetarfrämst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål.

Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla barn och elever. 

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger för de olika arbetslagen, trygghetspedagog vid behov och studie- och yrkesvägledare. Vid ett par tillfällen per år träffar vi också polis, socialtjänst och specialpedagog från centrala elevhälsan.

Skolans elevhälsoteam arbetar med att stötta elever som riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen av olika orsaker, att titta på skolans organisation så att den fungerar för eleverna och med att planera och genomföra skolutvecklingsinsatser. Eht arbetar mest med breda insatser för hela skolan men också med smala insatser som riktar sig mot enskilda elever.

På skolan finns också skolsköterska och skolkurator som är en del av den centrala elevhälsan. De deltar i skolans elevhälsoteam med kunskap, råd  och stöd i bland annat medicinska och psykosociala frågor.

Tillgång till skolpsykolog och skolläkare samt specialpedagog med specialistkompetens finns inom den centrala elevhälsan.

Vi arbetar generellt med  inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, livsstilsfrågor, skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling. Vi har gruppverksamhet som syftar till att främja psykisk hälsa.

Alla elever i årskurs sju träffar skolsköterskan för ett hälsobesök med hälsosamtal och i årskurs åtta erbjuds alla elever vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Skolkuratorn träffar även elever i enskilda samtal för råd och stöd.

Vi kan hjälpa till med många saker, till exempel:

 • Problem i skolan
 • Personliga problem
 • Relationsproblem
 • Svår hemsituation
 • När kraven blir för många
 • Krissituationer
 • Hälso- och livsstilsfrågor
 • Medicinska frågor
 • Enklare sjukvård
 • Frågor kring kroppen, sex och samlevnad
 • Droger/Alkohol/Tobak

 

Skolkurator Hanna Olofsson Tel: 0921-62867

Mobil: 070-2146519 Mail: hanna.olofsson@boden.se

Skolsköterska Maria Selberg Tel: 0921-62521 

Mobil: 076-1362037 Mail: maria.selberg@edu.boden.se


Genvägen