Senast uppdaterad: 03/14/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Likabehandlingsplan 2018


Skolans ansvar

 

Barns och elevers lika rättigheter

 

För att främja likabehandling samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling gäller från 1 augusti 2010 6 kap. 8 § skollagen (SFS 2010:800), 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) samt förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver medverkan utifrån ålder och mognad. Regelverken skyddar barn och elever som söker till eller deltar i verksamheten. Regelverken omfattar all vår verksamhet.

 Anställda och uppdragstagare i verksamheten är skyldiga att följa det som anges i dessa regelverk.

Varje år ska likabehandlingsplanen samt diskriminering och kränkande behandling upprättas, följas upp och ses över - under medverkan av barn och elever. Planen innehåller en redogörelse för vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året. 

Mål för likabehandlingsarbetet

 Alla elever på vår skola har lika möjligheter och rättigheter, de känner sig accepterade och trygga samt möts med respekt. Ingen upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad.

  • Alla barn/elever ska känna att de trivs
  • Skolan ska vara en bra social miljö
  • Prata med varandra – inte om varandra!
  • Alla barn ska vara trygga
  • Ingen ska utsättas för kränkningar, trakasserier eller diskriminering

 Planen finns nedan att ladda upp.


Genvägen