Senast uppdaterad: 03/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledighetsansökan Björknäsgymnasiet


Ledighet för elev

Riktlinjer för elevs ledighet från gymnasieskolan

  • Alla ledigheter skall sökas i god tid.
  • Ledigheter som är upp till 5 dagar ska vara inkomna 14 dagar före avsedd ledighet.
  • Ledigheter som är mer än 5 dagar ska vara inkomna 1 månad före avsedd ledighet.

Det är viktigt semesterresor förläggs till lovdagar eller ferietid. För semesterresor på annan tid än lov och ferier bör ansökan om ledighet göras innan eventuella resor beställs.

För ledighet överstigande totalt 10 dagar/läsår gäller synnerliga skäl. Detta innebär att det förväntas mycket stor restriktivitet i att bevilja ledighet överstigande 10 dagar/läsår.

Semesterresor eller övningskörning faller inte under synnerliga skäl och kommer inte att beviljas. Vid planerat läkar-, tandläkarbesök ska ledighet begäras i förväg.

Ansökan

Innan ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor ska eleven ha samrått med undervisande lärare och kommit överens om återläsning och redovisning.

Ledighet upp till 5 dagar per läsår beviljas av mentor. 

Ledighet över 5 dagar per läsår lämnas till rektor för beslut.

Belut om ledighet

Tillstyrkande eller beslut om ledighet för elev ska tas efter prövning i varje enskilt fall. Mentor och rektor ska ta hänsyn till:

  • tidigare ledighet och frånvaro under läsåret
  • skäl till ledigheten
  • hur ledigheten påverkar elevens utbildning,

 


Genvägen