Senast uppdaterad: 01/17/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Våra kurser


Här är en översikt av alla de kurser man läser hos oss, längre ner finns en mer detaljerad presentation av några av våra kurser:

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p

Engelska 5, 100p

Engelska 6, 100p

Historia 1b, 100p

Idrott och hälsa 1, 100p

Matematik 1b, 100p

Matematik 2b, 100p

Naturkunskap 1b, 100p

Religionskunskap 1, 50p

Samhällskunskap 1b, 100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100p

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100p

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, 100p

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN 300p

Filosofi 1, 50 p

Moderna språk, 200p

Psykologi 1, 50p

INRIKTNINGSKURSER 450p

Geografi 1, 100p

Historia 2a, 100p

Religionskunskap 2, 50p

Samhällskunskap 2, 100p

Samhällskunskap 3, 100p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300p

Entreprenörskap, 100p

Psykologi 2a, 50p

Psykologi2b, 50p

Valbara kurser 100p

Engelska 7, 100p ELLER:

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering/kriminologi, 100p

GYMNASIEARBETE, 100p

INDIVIDUELLT VAL, 200p

Gymnasieexamen totalt = 2500p


Beskrivning av några av våra kurser, mer information finns på Skolverket.se!

Entreprenörskap

Kursen innehåller följande: Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. Grundläggande mötesteknik och dokumentation. Ledarskap och grupprocesser, marknadsföring och presentationsteknik.

Psykologi 1, Psykologi 2a, och Psykologi 2b

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv/synsätt/forskningstraditioner. Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att du som elev utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Undervisningen kommer ge dig möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Du kommer även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

På SA läser vi alla dessa kurser och du får därmed fördjupa dig inom områden som rättspsykologi och idrottspsykologi. Som elev får du tillämpa dina kunskaper genom praktiska undersökningar som till exempel experiment och observationer.


Geografi 1

Kursen innehåller: jordens naturgeografiska och geologiska byggnad, utveckling och förändring över tid och rum, människans behov av naturresurser över tid, befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring, globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Vidare: En klimatförändrad värld, jordens klimat samt klimatets variation och föränderlighet över olika tidsperspektiv, geografiska källor och rumslig information, hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer.


Moderna språk: franska, spanska och tyska

Undervisningen i moderna språk bygger på variation: Vi läser texter, vi ser film och lyssnar på musik från målspråksländerna. Vi arbetar ofta med elever från andra delar av Europa i olika projekt via internet. Ibland leder samarbetet till resor. Ofta jobbar eleverna för att komma iväg på en resa till målspråkslandet och vi får ibland besök från länder som pratar franska, spanska eller tyska. Vi lär oss en massa ord och tränar på att sätta ihop dem till meningar. Du får meritpoäng när du läser språk: Moderna språk steg 3 (0,5 poäng), Moderna språk steg 4 (1 poäng) och Moderna språk steg 5 (0,5 poäng).


Religionskunskap 2b

Förutom den obligatoriska kursen Religionskunskap 1 så läser man på SA-programmet Religionskunskap 2. Innehållet i denna fortsättningskurs innebär att du ges möjlighet att studera bland annat: privatreligiositet, individuella tolkningar av religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald, nya religiösa rörelser och deras förhållande till världsreligionerna. I kursen ingår också studier av olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för indvidens förståelse av sig själv och sin omvärld. Du kommer även ges möjlighet att fördjupa dig inom etik och tillämpningsområden som exempelvis biomedicinsk etik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer.


Genvägen