Senast uppdaterad: 01/05/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Familjerätt


Familjerätten på TEAM FAMILJ hjälper föräldrar med bland annat vårdnadsfrågor.

   

En grundläggande princip för arbetet inom familjerätten är att barnets bästa ska vara avgörande vid bedömningen av frågor om vårdnad, boende och umgänge. Tonvikt läggs också vid betydelsen av att finna samförståndslösningar vid tvister mellan föräldrarna till exempel genom samarbetssamtal. 

Vi på den del av TEAM FAMILJ som arbetar med familjerätt ansvarar för att:

• utreda och fastställa faderskap och föräldraskap

• verkställa utredningar om vårdnad, boende och umgänge

• lämna yttrande i ärenden om nationella adoptioner

• genomföra utredningar om medgivande i samband med adoptioner

• erbjuda samarbetssamtal

• bistå föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge samt

• lämna så kallade snabbupplysningar.


Faderskap

Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till ogifta föräldrar. När föräldrarna är gifta med varandra och får barn blir enligt lagstiftningen den äkta maken far till barnet.
Om modern är ogift och sammanboende vid barnets födelse sker en enklare utredning vid familjerätten om faderskapet. Man kan välja om man vill komma och skriva handlingarna före eller efter barnets födelse. Genom faderskapsfastställelsen blir barnet juridiskt knutet till sin far, får rätten att bära hans efternamn samt arvsrätt. En ogift mor blir ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla gemensam vårdnad om sitt barn.


Vårdnad - boende och umgänge

Regler för vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB) kapitel 6 och 21.

Vårdnadshavare

Att ha vårdnaden om ett barn, att vara vårdnadshavare, innebär att ha ansvaret att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål. Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har den kontakt med den andra föräldern som barnet behöver.

Gemensam vårdnad

Båda föräldrarna är i regel vårdnadshavare och har ett lika stort juridiskt ansvar för viktiga frågor som rör barnet. När föräldrarna är gifta med varandra har man automatiskt gemensam vårdnad. Om föräldrarna skiljer sig består den gemensamma vårdnaden om man inte begär annat. Ogifta föräldrar kan i samband med faderskapsbekräftelsen vid familjerätten eller via en blankett till Skattemyndigheten anmäla gemensam vårdnad för barnet.

Gemensam vårdnad innebär också att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrarna bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavaren ta till barnets egna åsikter och önskemål. Någon exakt åldersgräns för när barn är mogna att själv bestämma finns inte. Ifall föräldrarna bor på skilda håll har de båda ett ansvar att se till att barnet har behövlig kontakt med dem båda.

Enskild vårdnad

Den ene föräldern har ensam det juridiska ansvaret för barnet. Även om en av föräldrarna är ensam vårdnadshavare, så har båda gemensamt ansvar för att barnet får träffa den förälder som den inte bor hos.

Faktisk vård

Att ha vården om ett barn innebär att leva med barnet, ge det närhet och kärlek, sköta om det när det gäller mat, kläder, tvätt, läxläsning och alla andra vardagsbestyr. En umgängesförälder kan t.ex. vårda barnet men behöver inte vara vårdnadshavare.


Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete och hjälp att hitta lösningar kring barnets vårdnad, boende och umgänge. Vid en tvist om vårdnad, boende och/eller umgänge i tingsrätten kan föräldrar av tingsrätten hänvisas till familjerättsenheten för samarbetssamtal.

Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal.

Samarbetssamtalen kan avslutas med att man gör överenskommelser eller skriver bindande avtal


Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Familjerätten gör utredningar på begäran av tingsrätten. En sådan utredning kan gälla vårdnad, boende och /eller umgänge och syftar till att ta reda på vad som är det bästa för barnet.


Underhållsfrågor

Alla föräldrar ska efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett man bor ihop med barnet eller ej.  Underhållsskyldigheten gäller till fyllda 18 år. Om barnet efter fyllda 18 år går kvar i grundutbildning motsvarande gymnasieskolan) kvarstår underhållsskyldigheten till dess att studierna är avslutade, dock längst till fyllda 21 år.

Om barnet bor tillsammans med en förälder och ska umgås med en förälder som bor på annan ort, ska boföräldern ta del i reskostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Här finns mer information för föräldrar som inte lever ihop Försäkringskassan


Adoption

Varje år kommer ca 1000 barn till Sverige som adoptivbarn från andra länder.  Det är idag sällsynt att barn lämnas för adoption inom Sverige. Innan man kan adoptera ett barn krävs ett medgivande från socialnämnden enligt socialtjänstlagen. Handläggaren på familjerättsenheten gör en utredning av den blivande adoptivfamiljen som underlag för socialnämndens beslut.

MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) är den myndighet som svarar för tillsyn och kontroll av de svenska adoptionsorganisationerna.

 Här finns mer information för dig som vill adoptera MFOF.


För mer information i kan du vända dig till familjerätten. Du når oss via kommunens växel 0921-62 000 eller individ- och familjeomsorgens reception 0921-627 00. Är vi inte anträffbara kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort vi kan.

 


Länkar


Genvägen