Senast uppdaterad: 03/04/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Sekretess vid kontakt med socialtjänsten


Socialtjänstens arbete bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Sekretessens syfte är att personer som får service eller bistånd från socialtjänsten ska kunna vara förvissade om att uppgifter om personliga förhållanden inte lämnas ut till andra.

Sekretess innebär att personal inom socialtjänsten inte får lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. Det gäller både muntliga och skriftliga uppgifter. Med personliga förhållanden menas uppgifter om en persons karaktär, sinnestillstånd, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd samt arbetsförmåga. Uppgifter om din adress eller om du är registrerad i socialregistret får inte heller lämnas ut.

Sekretess gäller även för tolkar och uppdragstagare som anlitas av socialtjänsten. Med uppdragstagare menas kontaktpersoner och kontaktfamiljer.

Familjerådgivningens sekretess

Den kommunala familjerådgivningen har strängare sekretess, så kallad förtroendesekretess. Om familjerådgivaren får kännedom om att barn misstänks fara illa på grund av misshandel i hemmet eller sexuellt utnyttjande gäller inte sekretess för den uppgiften. Familjerådgivaren anmäler uppgiften till socialtjänsten som utreder om barnet är i behov av skydd. Vid familjerådgivningen finns inga handlingar registrerade på enskilda personer.

Uppgiftsskyldighet

Sekretessen innebär inte att en uppgift kan lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldighet gäller enligt lag. Uppgiftsskyldigheten gäller mot vissa myndigheter, exempelvis domstol och polismyndighet, och på myndighetens begäran. Det kan exempelvis vara skriftliga yttranden som myndigheten behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Samtycke

Du kan ge ditt samtycke till att uppgifter får lämnas ut till någon annan person eller myndighet och då gäller inte sekretess längre. Du bestämmer i så fall vilka uppgifter som får lämnas ut, till vem eller vilken myndighet uppgifter får lämnas. Du kan ange hur länge samtycket gäller och kan ta tillbaka ditt samtycke när du vill. Om du lämnar samtycke till att uppgifter får lämnas ut ska socialtjänsten dokumentera samtycket.

Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar inom socialtjänsten, men även inom skolan, sjukvården och polisen, och i sitt arbete får misstankar om att ett barn far illa är skyldiga att göra en så kallad orosanmälan till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller även för uppdragstagare. 

Rätt till insyn

Socialtjänsten måste i de flesta fall dokumentera vad ni pratar om och övriga uppgifter som kommer in eller lämnas ut. Alla beslut måste vara skriftliga och du ska få besked om vilka beslut som fattats.

Den som har eller har haft ett ärende hos socialtjänsten har rätt att läsa sina handlingar och kan få dessa utlämnade.

Normalt sett har vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör ens egna barn. Under vissa förutsättningar kan socialtjänsten undanhålla uppgifter om det kan vara till skada för barnet om uppgiften lämnas ut till vårdnadshavaren.

Hur länge sparas handlingar?

Fem år efter att du senast haft kontakt med socialtjänsten så gallras alla dina handlingar bort. Undantag gäller om du är född på dag 5, 15 eller 25, då måste dina handlingar sparas för framtida forskning.

Faderskapsärenden och ärenden som gäller adoptioner och placerade barn sparas längre.

Om du vill veta mera

Bestämmelserna om sekretess hittar du i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

På Socialstyrelsens hemsida:

Sekretess- tystnadspliktsgränser – I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-28

 

Kontakt med Individ- och familjeomsorgen

Receptionen 0921-627 00

Team Mottagning 0921-629 99


Genvägen