Senast uppdaterad: 05/31/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport maj 2017


05/31/2017

Vid socialnämndens sammanträde 23 maj rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om inflyttningen på Sanden.

Inflyttning till Sanden har skett under vecka 18 och 19. Alla inblandade har gjort ett fantastiskt arbete. För hälso- och sjukvården har det blivit mycket bra. Dock har det visat sig att hemtjänstens lokaler är för små, delvis kan det förklaras genom att verksamheten har utökats på grund av ett hemtjänst­företags konkurs. Positivt är att hemtjänstens större behov kan lösas i kringliggande lokaler.

Bostäder

Läget på Sunderby sjukhus är fortsatt ansträngt. Det finns14 utskrivnings­klara patienter varav kommunen har betalningsansvar för 10 personer.

Totalt 51 brukare väntar på äldreboende varav 21 finns på korttidsboende. Vi erbjuder fler tider för vårdplanering samt ser över möjligheter till utökning av fler korttidsplatser.

Utifrån den kritik den kritik som riktats mot kommunen från Sunderby sjukhus gällande utskrivningsklara patienter pågår en kvalitetssäkring av aktuell vårdkedja.

Personalläget

Fortsatt stora svårigheter rekrytera vikarier inom socialnämndens samtliga områden. För första gången har individ- och familjeomsorgen påbörjat upphandling av socionomer.

Vår arbetsmiljösamordnare har fått funktionen L-ledare. Syftet är att avlasta verksamhetschefer vid frånvaro eller med specifika arbetsuppgifter.

 

Catharina Liljeholm
Socialchef

Tillbaka

Länkar


Genvägen