Senast uppdaterad: 03/14/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialchefens rapport februari 2018


02/20/2018

Vid socialnämndens sammanträde 20 februari rapporterade socialchef Catharina Liljeholm bland annat om den genomförda analysveckan.

Analysveckan

För första gången har en så kallad analysvecka genomförts och alla delar av förvaltningen har medverkat. Syftet är att få en helhetsbild över förvalt­ningens totala kvalitetsresultat med perspektiven ekonomi, personal och kvalitet. Genom analysen kartläggs våra styrkor och förbättringsområden inom de olika verksamhetsområdena. Målet är dels kunskapsutveckling men även ett tillfälle att få sitta ned och analysera den egna verksamheten utifrån olika perspektiv.

Verksamheterna har tyckt det varit givande och bra. Resultaten tar vi nu med oss i det fortsatta budget- och kvalitetsarbetet. Vi tar till vara gjorda erfaren­heter och anpassar kommande analysvecka 2019 till kommunensnya modellgällande mål- och resultatstyrning.

Ansökan om dispens för tillfälliga lokaler i f.d. Lung-kliniken

Arbetsmiljöverket handlägger vår andra dispensansökan gällande före detta Lung-kliniken. Ansökan handlar om ifall Arbetsmiljöverket kan tillåta att Bodens kommun gör avsteg från lagstiftningen gällande bland annat hygien­utrymmen, dörröppningar, med mera, under en kortare tid.

Argumenten från Arbetsmiljöverket för avslaget vid vår första dispensan­sökanvar att vårdgivaren planerade att vara på Lungan under en längre tid, vilket ökar risken för belastningsskador hos personalen.

Det viktiga i denna ansökanäratt vi kan visa att Bodens kommunöppnartvåvårdavdelningar i maj/juni och att avsteget från gällande lagstiftning därmed blirunder en mycket kort och tidsbestämd period.

Boendesituationen

I dagsläge har vi 17 utskrivningsklara på Sunderby sjukhus, varav 15 är på betalningsansvar. Totalt 69 brukare väntar på äldreboendeplats, väntetiden är drygt sex månader.

Catharina Liljeholm
Socialchef

Tillbaka

Länkar


Genvägen